Niepubliczne przedszkole Montessori Delfinek
Niepubliczne przedszkole Montessori Delfinek

STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI „DELFINEK”

( tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne:

§1

 1. Przedszkole „DELFINEK” jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Mińsku Mazowieckim przy

ul. Świętokrzyskiej 23.

 1. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Danuta Sawicka – Kuś

zam. Królewiec, ul. Orzechowa 38, 05 – 300.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 2. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole Montessorii „Delfinek”

ul. Świętokrzyska 23

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 26 79

NIP: 822 145 19 17 REGON: 146309649

 1. Logo przedszkola to delfin.

 2. Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

§2

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
5. Rozporządzenia MEN wydane na postawię ustaw o których mowa w ustępie 1-4.
6. Konwencja o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ( Dz. U. Z 1991r. Nr 120, poz. 526)
7. Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw w zakresie wykorzystania przy
tworzeniu statutów.

§3

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z tygodniową przerwą w okresie świąt Bożego Narodzenia 24.12 – 01.01.

 2. Dopuszczalne jest czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

 3. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, uwzględniając potrzeby rodziców.

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin, z czego 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej.

 5. Zajęcia adaptacyjne odbywają się wg potrzeb.

§4

Źródłami finansującymi działanie przedszkola są:

 1. Opłaty miesięczne rodziców tzw. czesne i opłata za wyżywienie.

 2. Dotacje z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz innych gmin zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Sponsoring od osób prawnych i fizycznych.

§5

Opłaty za przedszkole:

 1. Po podpisaniu umowy rodzic jest zobowiązany do wpłaty wpisowego, które nie ulega zwrotowi.

 2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola.

 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w wyłączeniem z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

 6. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do piątego dnia każdego miesiąca.

 7. Wysokość opłat określona jest w umowie z rodzicami.

 8. Po okresie dwóch miesięcy zalegania z opłatą czesnego, dziecko będzie skreślane z listy naszych przedszkolaków.

 9. W razie niedotrzymywania terminu płatności, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty prowadzący przedszkole jest uprawniony do dochodzenia wynikających stąd roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 10. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna jest proponowana przez placówkę.

 11. Opłatę za zajęcia dodatkowe ustala Dyrektor placówki.

 12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

 13. Zajęcia dodatkowe odbywają się w trakcie trwania zajęć w roku szkolnym (tj. do ok. 20 czerwca).

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności rozporządzeniu MEN z dnia 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 2. Przedszkole prowadzone jest o oparciu o metodę M. Montessori, a jej główne zadania to:

  • wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka wraz z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju;

  • umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;

  • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 3. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje poprzez:

  • zapewnienie opieki i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku;

  • rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie różnych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów;

  • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności dążenia do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

  • rozwijanie wrażliwości moralnej, naukę odróżniania dobra od zła;

  • kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka;

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

  • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w duchu pedagogiki
  M. Montessori w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 5. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

 • diagnozowaniu środowiska dziecka;

 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka;

 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności;

 • wspieraniu dzieci uzdolnionych;

 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom informacji w tym zakresie;

 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek rodziców,
  nauczyciela przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
  specjalistycznej, a także specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze

terapeutycznym;

 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§7

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola.

 2. Godzina zajęć przedszkola trwa 60 minut.

 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany do możliwości rozwojowych. dzieci i wynosi od 20 do 45 minut.

§8

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP, PPOŻ;

 • współpracuje z psychologiem i lekarzami o specjalności dziecięcej, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

§9

 1. Dyrektor przedszkola powierza opiece każdy oddział dwóm nauczycielom w zależności od czasu pracy oddziału.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności nauczyciel może prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§10

 1. Organami przedszkola są:

  • Dyrektor placówki – właściciel przedszkola

  • Dyrektor do spraw pedagogicznych

  • Rada Pedagogiczna

§11

 1. Zadania Dyrektora placówki:

 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy oraz pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;

 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym;

 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli i innych pracowników w celu dokonania oceny ich pracy;

 • przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji;

 • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa

 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola

 • zarządza majątkiem przedszkola;

 • kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnieniem pracowników oraz ich zwalnianiem, wynagradzaniem i premiowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy;

 • podejmuje decyzję o przyjęciu bądź usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

 • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy BHP i PPOŻ;

 • opracowuje zakres obowiązków pracowników;

 • współpracuje z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

 • prowadzi dokumentacje kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola (czesne i wyżywienie).

 1. Zadania Dyrektora do spraw pedagogicznych są następujące:

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

  • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  • opracowywanie i przygotowanie programu rozwoju przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną;

  • ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

  • współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi.

§12

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

  • uchwalanie statutu placówki i jego zmian;

  • współpraca przy opracowywaniu programu rozwoju przedszkola;

  • uchwalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w przedszkolu.

 7. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków i są protokołowane.

§13

 1. Koordynatorem poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grup dzieci wymieszanych wiekowo wg założeń pedagogiki M. Montessori z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

 3. W przedszkolu łącznie mogą przebywać jednocześnie dwa oddziały.

 4. Ramowy rozkład dnia przedszkola ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i dostosowany jest do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z niezbędnym wyposażeniem;

 • pomieszczenie administracyjne;

 • pomieszczenia sanitarne;

 • szatnie;

 • ogród z placem zabaw.

 1. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednie dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla dzieci.

 4. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§15

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby upoważnione przez rodziców.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców, za okazaniem dokumentu tożsamości.

 3. Dzieci mogą być przyprowadzone do przedszkola od godziny 7.00 do 8.45 lub w innym czasie uprzednio ustalonym z dyrektorem, w przypadku indywidualnie ustalanego pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 18.00.

§16

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola

§17

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 lat. W szczególnych okolicznościach może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 roku.

 2. Szczególne okoliczności to:

- dziecko o przyspieszonym rozwoju psycho-motorycznym;

- w przypadku śmierci jednego z rodziców;

- dziecko wychowywane przez samotnego rodzica;

- dziecko z rodziny adopcyjnej.

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko niepełnoprawne z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (ilość tych dzieci nie przekroczy 10 % ogólnej liczby dzieci).

 2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

  • poszanowania jego godności osobistej;

  • poszanowania własności;

  • opieki i ochrony;

  • partnerskiej rozmowy na każdy temat;

  • akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§18

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  • przestrzeganie niniejszego statutu;

  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

  • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne; zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§19

 1. Rodzice mają prawo do:

  • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

  • uzyskanie porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

§20

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

  • zebrania grupowe;

  • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem oraz z nauczycielami;

  • kąciki dla rodziców;

  • zajęcia otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§21

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadające kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2017r., poz.1575)

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwoju dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

  • stosowanie w nauce i wychowaniu pedagogiki M. Montessori;

  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.;

  • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;

  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

  • współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  • prowadzanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

  • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

  • realizacja wszystkich zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

§22

W przedszkolu zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć dodatkowych (nauczyciel języka angielskiego, katecheta, nauczyciel rytmiki, psycholog, logopeda, pedagog specjalny, instruktor tańca, instruktor nauki gry w szachy, instruktor jazdy konnej).

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§23

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli i rodziców.

§24

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§25

Dla zapewnienia znajomości statutu dla wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;

 • udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola;

 • zamieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

§26

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§27

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 26.03.2021 roku.

mgr Danuta Sawicka – Kuś – dyrektor przedszkola

mgr Urszula Szafrankiewicz– dyrektor do spraw pedagogicznych

mgr Milena Rutkowska – nauczyciel

mgr Bernadetta Kułak – nauczyciel

mgr Karolina Nowicka – nauczycie

Mińsk Mazowiecki 26.03.2021r.


copyright © Przedszkole "Delfinek"
cookies
Strony internetowe, studio grafiki